White Lake Beacon - 432 East Spring Street Whitehall, MI 49461